Úvodní stránka Informace Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Ochrana osobních údajů je pro nás prioritou. Tyto Zásady osobních údajů vás informují o tom, jak společnost DraSis s.r.o. (dále „správce údajů” nebo též „my“), zpracovává vaše osobní údaje a jak dále s vašimi osobní údaji nakládáme a chráníme je. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tedy vás, pokud jste fyzickou osobou (dále jen „zákazník“ nebo též „vy“).

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření kupní smlouvy, vyřizování vašich objednávek zboží a služeb prostřednictvím námi provozovaného eshopu na adrese www.pacoromano.cz (dále jen „eshop“), včetně reklamací a další komunikace mezi námi a pro účely propagace námi prodávaného zboží a služeb.

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (dále „Zásady ochrany osobních údajů”) je informovat vás o tom, jak shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, vašich právech, jak je můžete uplatňovat, a co jsme učinili pro to, abychom vaše osobní údaje chránili.

Doporučujeme vám pečlivě se seznámit s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. 

2. Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem vašich osobních údajů je společnost DraSis s.r.o., se sídlem Sluneční 264, Velké Přítočno 273 51, IČ: 078 62 661, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 308908.

V případě jakýchkoli dotazů, žádostí nebo stížností ve věci ochrany osobních údajů se na nás můžete obrátit prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Adresa: Sluneční 264, Velké Přítočno 273 51

Telefon: +420 723 326 048

Emailová adresa: gdpr@pacoromano.cz 

Vezměte prosím na vědomí, že tyto kontaktní údaje můžeme v budoucnosti změnit. Aktuální kontaktní údaje můžete vždy nalézt v těchto Zásadach ochrany osobních údajů. Aktuální Zásady ochrany osobních údajů jsou vždy k dispozici přímo na adrese eshopu: https://www.pacoromano.cz/informace/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.

3. Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby a pro následující účely:

3.1 Objednání, nákup a doručení zboží

Zpracování vašich osobních údajů je nutné pro vyřízení vašich objednávek, uzavření kupní smlouvy mezi vámi a námi a doručení zboží objednaného prostřednictvím našeho eshopu na vámi uvedenou adresu. Za tímto účelem zpracováváme následující rozsah vašich osobních údajů: jméno, příjmení, email, telefon, fakturační adresu, případně odlišnou adresu doručení, datum narození, platební údaje a případně další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete (zejména firemní fakturační údaje).

Zpracování vašich osobních údajů je založeno na plnění smlouvy uzavřené mezi vámi a námi. Doba zpracování je omezena trváním smlouvy a plněním všech smluvních povinností, tj. zejména doručením zboží.

3.2 Registrace do uživatelského účet

Eshop umožňuje našim zákazníkům založit si uživatelský účet, v rámci kterého můžete pohodlně spravovat své objednávky a nákupy a zároveň nemusíte při každé nové objednávce vyplňovat objednávkový formulář, protože vaše údaje budou automaticky nahrány z vašeho uživatelského účtu. V rámci uživatelského profilu můžete také získat další výhody, jako jsou promo kódy a slevy z dalšího nákupu. Registrace však není podmínkou pro dokončení objednávky a zboží tak můžete objednat a zakoupit i jako neregistrovaný uživatel.

Pro výše uvedené účely zpracováváme následující vaše osobní údaje v rozsahu objednávkového formuláře, tj. jméno, příjmení, email, telefon, fakturační adresa, případně odlišná adresa doručení, datum narození a další osobní údaje, které nám poskytnete (zejména firemní fakturační údaje). Zpracování údajů pro účely vaší registrace je založené na našem oprávněném zájmu, kterým je poskytování co nejvyšší úrovně služeb našim zákazníkům a zajištění nejlepší možné uživatelské zkušenosti.

Vaše osobní údaje budeme za výše uvedeným účelem zpracovávat po dobu trvání našeho oprávněného zájmu. V případě, že se do svého uživatelského účtu nepřihlásíte po dobu 13 měsíců, bude váš uživatelský účet smazán z důvodu vaší neaktivity. V takovém případě budete v případě nové objednávky vyzváni k nové registraci.

3.3 Zákaznický servis a efektivní komunikace

Vaše osobní údaje zpracováváme také pro účely vyřizování vašich žádostí, dotazů či stížností v rámci zákaznického servisu. Tak tomu bude např. pokud se na nás obrátíte s požadavkem změny doručovací adresy či s uplatněním reklamace vady výrobku. Právním základem pro takové zpracování je náš oprávněný zájem spočívající v efektivní komunikaci mezi námi a našimi zákazníky a zajištění nejvyšší možné kvality námi poskytovaných služeb.

Doba zpracování vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem odpovídá době trvání našeho oprávněného zájmu. Tato doba však nepřekročí maximální dobu zpracování v délce 3 let od uzavření smlouvy, tj. přijetí vaší objednávky.

3.4 Plnění povinností stanovených právními předpisy

Zpracování vašich osobních údajů může být také nutné pro plnění právních povinností, které se na nás uplatní. Jedná se zejména o daňové a účetní povinnosti dle platných právních předpisů. Za těmito účely jsme povinni dokládat doklady o provedených transakcích. Součástí těchto dokladů (např. účtenky, faktury) mohou být i vaše osobní údaje.

Právním základem tohoto zpracování je plnění právních povinností, kterými jsme vázání, a doba zpracování odpovídá době stanovené platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

3.5 Newsletter a další marketingové aktivity

Pokud nám k tomu dáte souhlas, budeme vám zasílat náš newsletter, obchodní nabídky a další informace obchodního charakteru o našich službách a zboží, které pro vás mohou být dle našeho názoru zajímavé, např. informace o chystaných akcích, slevách či námi organizovaných eventech.

K newsletteru se můžete přihlásit přímo na webu eshopu na adrese: www.pacoromano.cz/newsletter. Za účelem odebírání newsletteru a dalších obchodních informací budete vyzvání k vyplnění formuláře, prostřednictvím kterého nám poskytnete následující osobní údaje: jméno, příjmení, email a telefon (volitelné). Kromě těchto osobních údajů můžeme také zpracovávat vaše reakce a feedback související se zasílanými newslettery, a to zejména prostřednictvím cookies. Více informací o tom, jak a proč používáme cookies, naleznete v našich Cookies Zásadách.

Právním základem zpracování je váš souhlas, který můžete kdykoli odvolat buď přímo prostřednictvím emailu s newsletterem (tlačítko „Odhlásit se z odběru“) nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 2 výše. Zákazníkům, kteří u nás již nakoupili, můžeme obchodní nabídky a další relevantní informace zasílat rovněž na základě našeho oprávněného zájmu. Zákazník má však vždy možnost z odběru se výše uvedeným způsobem odhlásit. Doba zpracování vašich osobních údajů je uvedena přímo ve formuláři souhlasu a nepřekročí dobu 3 let o udělení souhlasu. Před uplynutím uvedené doby můžete být kontaktování za účelem obnovení vašeho souhlasu.

3.6 Určení, obhajoba a výkon právních nároků

Po splnění našich smluvních povinností vůči vám či předčasném ukončení smlouvy můžeme rovněž po dobu trvání promlčecích lhůt uchovávat některé z vašich osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro ochranu našich práv a případnou obhajobu právních nároků, včetně vymáhání neuhrazených plateb.

Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem, kterým je ochrana práv a právních nároků. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání tohoto oprávněného zájmu. Tato doba však nepřekročí dobu 3 let od splnění či jiného ukončení smlouvy mezi námi a vámi.

4. Sdílení a předávání osobních údajů (příjemci osobních údajů)

Osobní údaje, které shromažďujeme výše popsanými způsoby, můžeme sdílet se třetími stranami, které zajišťují některé služby související se zajištěním prodeje našeho zboží a služeb, jeho doručování, vyřizování objednávek, administrativní podporou či využívání softwarových prostředků. Tyto osoby jsou tak zpravidla v postavení zpracovatelů osobních údajů. Vaše osobní údaje tak můžeme sdílet zejména:

  • dodavateli IT, marketingových či administrativních služeb a systémů;
  • externími daňovými poradci, konzultanty, právními zástupci, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti;
  • orgány veřejné moci na základě platných právních předpisů či výzvy.

Se zpracovateli osobních údajů jsme uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů (kromě případů, kdy uzavření takových smluv není právními předpisy vyžadováno, např. pro účely předávání osobních údajů orgánům veřejné moci), které zaručují nejméně stejnou úroveň ochrany vašich osobních údajů jako tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Správce vaše osobní údaje nepředává mimo oblast Evropské unie/Evropského hospodářského prostoru.

5. Sociální sítě

Pokud navštěvujete, sledujete nebo jinak interagujete s našimi profily nebo účty na sociálních sítích (včetně použití vašeho uživatelského účtu na dané sociální síti), můžeme vaše osobní údaje zpracovávat v postavení společného správce spolu s provozovatelem konkrétní sociální sítě. Vaše osobní údaje nepoužíváme jinak, než jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Chcete-li zjistit více informací o tom, jak vaše osobní údaje užívá provozovatel sociální sítě, obraťte se přímo na příslušného poskytovatele.

6. Cookies

Používáme cookies a další softwarové nástroje, abychom zlepšili kvalitu služeb a uživatelský zážitek našich zákazníků a také abychom zajistili některé důležité funkcionality eshopu, např. přihlášení zákazníků, zachování zboží v košíku apod. Data získaná prostřednictvím cookies můžeme kombinovat s osobními údaji, které nám poskytnete.

Více informací týkajících se používání cookies naleznete v našich Cookies Zásadách.

7. Zabezpečení osobních údajů

Zavedli jsme a udržujeme nezbytná přiměřená technická a organizační opatření, vnitřní kontroly a procesy bezpečnosti informací v souladu s nejlepší obchodní praxí odpovídající možnému hrozícímu riziku pro vás jako subjekt údajů. Zároveň zohledňujeme stav technologického vývoje s cílem chránit vaše osobní údaje před náhodnou ztrátou, zničením, změnami, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat zejména přijetí přiměřených kroků k zajištění odpovědnosti zaměstnanců, kteří mají přístup k vašim údajům, školení zaměstnanců, pravidelné zálohování, postupy pro obnovu dat a řízení incidentů, softwarová ochrana zařízení, na kterých jsou uložena osobní data atd.

8. Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud uplatníte jakékoliv vaše právo podle tohoto článku nebo dle platných právních předpisů, informujeme o přijatém opatření nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení zpracování v souladu s vaším požadavkem každého příjemce, kterému byly vaše údaje poskytnuty podle článku 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů, pokud takové sdělení bude možné a/nebo nebude vyžadovat nepřiměřené úsilí.

Pokud si přejete uplatnit tato práva a/nebo získat příslušné informace, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 2 výše.

Při uplatnění své žádosti budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací, které jste poskytli při registraci. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušné požadavek zaslán vámi. Odpovíme vám do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit o dva měsíce.

Vzhledem k vašim osobním údajům není prováděno automatizované individuální rozhodování ani profilování.

8.1 Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu vašich osobních údajů, které s námi sdílíte. Pokud jste se zaregistrovali, můžete své osobní údaje upravovat přímo v uživatelském účtu. Pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, a nejste schopni je aktualizovat, můžete o aktualizaci vašich osobních údajů požádat nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 2 výše. Ověříme vaši identitu a vaše osobní údaje zaktualizujeme. 

Přijímáme přiměřená opatření k zajištění toho, abyste mohli udržovat vaše osobní údaje přesné a aktuální. Vždy nás můžete kontaktovat s dotazem, zda a jaké vaše osobní údaje stále zpracováváme.

8.2 Vymazání vašich osobních údajů

Můžete nás kdykoliv požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud vaše osobní údaje již nepotřebujeme (např. pro plnění smluvních či zákonných povinností či ochranu našeho oprávněného zájmu aj. Dále také smažeme (a zajistíme smazání ze strany zpracovatelů, které pověřujeme) všechny vaše osobní údaje v případě, že odvoláte svůj souhlas, nebo pokud to bude vyžadovat zákon.

8.3 Odvolání vašeho souhlasu

Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodu, a to buď prostřednictvím emailu s newsletterem nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 2 výše. Vaše osobní údaje zablokujeme proti jakémukoliv dalšímu zpracování.

Vezměte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě vašeho dříve uděleného souhlasu.

8.4 Zpřístupnění a přenositelnost vašich osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje týkající se vaší osoby a osobní údaje, které jste nám poskytli, a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud to budete požadovat, zašleme vaše osobní údaje třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve vaší žádosti, pokud takový požadavek nebude mít negativní vliv na práva a svobody jiných osob, a pokud bude technicky proveditelný. 

8.5 Námitky proti zpracování

Máte právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud se na naší straně neprokážou závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme osobní údaje dále zpracovávat.

8.6 Omezení zpracování

Pokud nás požádáte o omezení zpracování svých osobních údajů, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, omezíme zpracovávání vašich osobních údajů na nezbytné minimum (uložení), a případně je budeme zpracovávat pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo jiných omezených důvodů předepsaných platnými právními předpisy. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme ve zpracovávání vašich osobních údajů pokračovat, budeme vás o tom bez zbytečného odkladu informovat.

8.7 Stížnost u úřadu pro ochranu osobních údajů 

Máte právo podat stížnost týkající se našeho zpracovávání údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

9. Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Průběžně můžeme Zásady ochrany osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů na následujícím odkazu: https://www.pacoromano.cz/informace/zasady-zpracovani-osobnich-udaju.